Przyjmowanie skarg i wniosków w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia lub dyrekcji szpitala:

W sprawie skarg i wniosków przyjmują:

 1. Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Tomasz Szymański –
  w poniedziałki, po uzgodnieniu z sekretariatem.
 2. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Halina Olech:  od poniedziałku do piątku
  w godz. od 13:00 do 14:30, gab. Nr 16 oraz  lek. Zofia Wójcik – Bogdańska:
  od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 12:00, gab. Nr 10.
 3. Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Małgorzata Grubecka: od poniedziałku
  do piątku w godz. od 10:00 do 14:00, gab. Nr 14.
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta:

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA W SZCZECINIE
Sekcja Skarg i Wniosków w ZOW NFZ

w Szczecinie
Adres: ul. Arkońska 45, 71 – 470 Szczecin
tel. 91 425 10 50 /www.nfz-szczecin.pl/ skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl

 

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA WARSZAWA
Bezpłatna infolinia 800 – 190 – 590
tel. 22 833 08 85

  

 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
 • złożyć skargę do NFZ (Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska
  oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona).

Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy