Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego

Wpis utworzony przez wtorek, 3 Lipiec, 2018

                         Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
                                         ogłasza konkurs na stanowisko
                              Ordynatora  Oddziału Psychiatrycznego 

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Wymagane dokumenty należy składać do Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w terminie do 13.07.2018 r. zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko Kandydata oraz nr tel. kontaktowego  oraz adnotację o następującej treści:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Od działu Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.”

Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 24.07.2018 r.; miejsce: siedziba Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  przy ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, sala 04. Bliższe informacje umieszczone są na stronie internetowej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu: http://szpital.kolobrzeg.pl/konkursy-na-stanowisko-ordynatora/ lub pod nr tel. 94 35 30 335.